Forretningsbetingelser

Her finder du May Marketings almindelige forretningsbetingelser.

1.GENERELT

1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for de ydelser som MayMarketing leverer og som kunden til enhver tid har bestilt hos MayMarketing med mindre parterne skriftligt har aftalt andet. Ved kunden forstås den person eller det selskab der har indgået aftale med MayMarketing. Aftalen gælder bl.a. ved bestilling og brug af hjemmeside, webshop, support, markedsføring, rådgivning og anden levering af tjenesteydelser samt tillægsprodukter eller varer fra MayMarketing.

I forbindelse med hjemmesiden og webshop stiller MayMarketing et Content Management System til rådighed, som giver kunden mulighed for selv at rette indhold på hjemmesiden.

1.2. Forretningsbetingelserne gælder uanset om kunden bestiller produkter og/eller tjenesteydelser hos MayMarketing skriftligt, pr. telefon, e-mail, via MayMarketings hjemmeside, eller på anden måde, uanset kommunikationsform.

2.AFTALENS PARTER

Ved parterne forstås kunden og MayMarketing, der begge er ansvarlig for at vilkårene i henhold til nærværende forretningsbetingelser overholdes.

  • Kunden hæfter for betaling af de ydelser der leveres i henhold til aftalen, også i tilfælde af at der registreres en betaler, der er forskellig fra kunden.
  • Kunden skal i forbindelse med indgåelse af aftalen give MayMarketing besked om navn, adresse, selskabsform samt CVR-nr. eller CPR-nr., ligesom kunden herudover skal oplyse eventuelle særskilt adresser, hvor betalingsopkrævning og/eller meddelelser skal sendes til. Kunden er forpligtet til på MayMarketing’ forlangende, at dokumentere oplysningernes rigtighed.
  • Oplysninger om adresse, kontaktperson o. lign. afgivet af kunden og registreret af MayMarketing, lægges til grund for aftalen, indtil andet er meddelt skriftligt. Ved adresseændring o. lign. er kunden forpligtet til straks at oplyse dette, hvilket også gælder ved ændring af e-mailadresse.

I tilfælde af at kunden ikke har opdateret disse oplysninger, er MayMarketing berettiget til at indhente disse oplysninger, herunder ved brug af offentlige registre m.v. som kunden forpligter sig til at betale for. MayMarketing er berettiget til, indtil anden oplysning gives af kunden, med frigørende virkning, at fremsende materiale, fakturaer m.v. til den/de af kunden oplyste adresse(r).

3.YDELSER

3.1. MayMarketing påbegynder levering af ydelsen hurtigst muligt efter kontraktsindgåelsen medmindre andet mellem parterne er aftalt.

Kunden er forpligtet til at levere alt relevant materiale til brug for webhotellet, herunder udarbejdelse af hjemmesiden senest 14 dage fra aftalens indgåelse.

MayMarketing forbeholder sig ret til at oprette en midlertidig hjemmeside, såfremt relevant materiale ikke er fremsendt senest 14 dage fra aftaletidspunktet. Der ydes herefter 30 arbejdsdage fra faktureringsdato til eventuelle rettelser af grafik eller opsætning.
MayMarketing forbeholder sig ret til at frasige sig en opgave, hvis den mod forventning viser sig for omfangsrig. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Ved aftaleindgåelse faktures 50 % af løsningens sum. De sidste 50 % faktureres ved onlinelæggelse eller senest 30 dage efter afsendelse af det grafiske layout. Forsinkelser kan dog forekomme af tekniske eller andre årsager, herunder tilvejebringelse af ydelser fra andre leverandører som skønnet nødvendig.

3.2. Særlig for så vidt angår registrering af DK-domæner følger dette registreringsproceduren, der kan ses hos DK-Hostmaster på hjemmesiden www.dk-hostmaster.dk. Registrering af DK Domæner følger dog den til enhver tid gældende lov, registreringsprocedure, praksis og sædvane for DK Domæner.

3.3. For så vidt angår registrering af internationale domæner følges registreringsproceduren under de til enhver tid gældende regler sædvane, praksis og registreringsprocedure for så vidt angår de pågældende domæner.

3.4. Domæner registreres i kundens navn, med MayMarketing som befuldmægtiget.

3.5. MayMarketing kan benytte underleverandør ved levering af de aftalte ydelser.

4.WEB- OG MAILHOTEL

Der henvises til MayMarketing leverandørs forretningsbetingelser.

5.ANSVAR

5.1. Kunden er at anse som værende dataansvarlig i forbindelse med brug af ydelser, herunder webhotel, mailhotel, domæneregistrering, m.m. MayMarketing påtager sig intet ansvar for brugeres evt. manglende edb kendskab og/eller forståelse for systemernes anvendelse, drift og sikkerhed.

5.2. Kundens brug af ydelser leveret af MayMarketing foregår for kundens eget ansvar og risiko, hvorefter MayMarketing intet ansvar har for indhold, rigtighed, lovlighed, lydighed m.v. af de informationer kunden modtager eller sender via Internettet.

5.3. MayMarketing fraskriver sig ansvaret for enhver skade, herunder ethvert tab, såvel direkte som indirekte som kunden lider i forbindelse med kundens abonnement, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af kundens webhotel, mailhotel eller øvrige ydelser, uanset baggrunden herfor, medmindre MayMarketing har handlet forsætlig til skade for kunden eller groft uagtsomt.

5.4. MayMarketing er ikke ansvarlig for data på kundens email eller data liggende på kundens webhotel. MayMarketing er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader, tab af data og reetablering af data, ligesom kunden selv skal sørge for at der tages back-up i fornødent omfang.

MayMarketing’s leverandør af webhotel og mailhotel tager dog back-up af systemerne, således at disse måske kan reetableres i tilfælde af systemnedbrud. Dog er MayMarketing ikke ansvarlig af kvaliteten af back-up’en, herunder om reetablering kan ske uden, at dette er særskilt aftalt med kunden. Back-up er derfor kundens eget ansvar, medmindre dette er inkluderet skriftligt i aftalen, eller ved anden særskilt skriftlig aftale.

5.5. MayMarketing’s ansvar er dog under alle omstændigheder maksimeret til prisen i den skriftlige aftale imellem kunden og MayMarketing.

Ligeledes har MayMarketing ikke pligt til at skulle opgradere evt. software/CM-system indeholdt i løsningens pris, dette kan aftales parterne imellem hvis dette måtte ønskes, dog mod en merpris for kunden.

6.TREDJEMANDS RETTIGHEDER

6.1. MayMarketing er overfor kunden ansvarlig for at de af MayMarketing leverede ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder.

Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Kunden er ansvarlig for lovligheden af det materiale og den information som stilles til rådighed for offentligheden, herunder at materiale og information ikke krænker tredjemands rettigheder eller kan vække anstød i offentligheden. Ved oprettelse af domænenavn indestår kunden for, at han har retten til det pågældende navn og at brugen heraf ikke krænker andres rettigheder, herunder ophavsrettigheder og varemærkerettigheder.

6.2. I tilfælde af at der foretages retsskridt overfor kunden eller MayMarketing er MayMarketing berettiget til enten at ændre sine ydelser, således at der ikke foreligger en krænkelse eller at ophæve denne aftale helt eller delvist uden ansvar for MayMarketing. Kunden kan i disse situationer ikke kræve erstatning.

6.3. Kunden må ikke ved anvendelse af systemet forsøge at få uautoriseret adgang til systemer eller på anden måde at overtræde gældende lovgivning. På samme måde gælder det, at kunden ikke må medvirke til spredning af virus, børneporno, fremsendelse af uønskede e-mails såsom spam, kædebreve eller lignende, portscanning af andre computere på Internettet, krænke tredjemands rettigheder ved downloadning, distribution eller lignende, slette eller forfalske transmissionsinformation, herunder IP- adresser og header information, overtræde gentagne gange for uskrevne regler for god skik på Internettet og materiale med ekstreme politiske synspunkter.

6.4. MayMarketing er berettiget til uden forudgående varsel at slette materiale, som efter MayMarketings skøn er ulovligt, af anstødelig karakter eller på anden måde strider imod god skik og brug. MayMarketing forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt til at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og markedsføringsøjemed. MayMarketing er berettiget til at videregive krævede oplysninger til officielle navnemyndigheder, fx DK Hostmaster.

7.MAYMARKETING’S LUKKERET

7.1. I tilfælde af at kunden overtræder bestemmelserne i nærværende betingelser, herunder særligt – men ikke kun – pkt. 5 og 6, forbeholder MayMarketing sig til, uden kompensation til kunden, at afbryde aftalen imellem MayMarketing og kunden. MayMarketing er berettiget til, at viderefakturere evt. omkostninger, egne såvel som pålagte pga. kundens misbrug.

7.2. Der vil ikke fremkomme ekstra regning på trafik; men vi forbeholder os til enhver tid retten til at opsige kunder ved misbrug eller en usandsynlig stor trafikmængde.

8.PRISER OG BETALING

8.1. MayMarketing fastsætter priser for ydelserne og disse oplyses ekskl. moms.

8.2. Ydelser faktureres forud og forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato og betales som angivet på fakturaen.

8.3. MayMarketing forbeholder sig ret til at fakturere, såfremt materiale til hjemmesiden ikke er fremsendt fra kunden senest 14 dage efter indgåelse af samarbejdsaftale.

8.4. I tilfælde af manglende betaling påløber der renter 2 % pr. påbegyndt måned + rykkergebyr på DKK 100,00. Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser m.v. i overensstemmelse med gældende dansk ret.

8.5. MayMarketing er berettiget til at regulere priserne uden at kunden har mulighed for at opsige aftalen. Dog vil en forøgelse af den aftalte pris indenfor en måned på 12 måneder med mere end 20 % berettige kunden til at opsige aftalen.

8.6. MayMarketing forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med større ekstra ydelser, herunder f.eks. redesign af hjemmesiden, fjernsupport, email opsætning.

8.7. Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder MayMarketing sig retten til at lukke adgang til både hjemmeside, e-mail og administrationsmodul, indtil hele MayMarketing’s tilgodehavende er betalt. MayMarketing er ikke forpligtet til at levere ydelser i perioden, hvor Kunden er i betalingsmora.

8.8. Udlæg som MayMarketing afholder på vegne af kunden, skal refunderes af kunden.

9.UNDERLEVERANDØRER

MayMarketing er berettiget til at anvende underleverandører til levering af ydelserne til kunden.

10.VARIGHED, BETALING OG OPSIGELSE

10.1. Aftalen mellem kunden og MayMarketing løber 12 måneder ad gangen. Aftalen fornyes automatisk med en ny tilsvarende periode (12 måneder) i tilfælde af at aftalen ikke opsiges. Kunden kan til enhver tid skriftlig opsige aftalen, dog senest 90 dage før udløbet af aftalens periode.

10.2. I tilfælde af at kunden opsiger mindre end 90 dage før udløbet af den igangværende aftales periode, fornyes aftalen automatisk med 12 måneder og opsigelsen har først virkning fra udløbet af kommende aftaleperiode.

10.3. Opsigelse fra kundens side kan alene ske skriftligt ved brev eller e-mail af en tegningsberettiget person. Det er ikke muligt at opsige aftaler om ydelser pr. telefon.

10.4. MayMarketing er berettiget til efter eget skøn og uden begrundelse at opsige abonnementet med 30 dages skriftlig varsel sendt pr. brev eller e-mail til den af kunden registrerede adresse og eller e-mail mod betaling af forudbetalt beløb opgjort i forhold til den resterende abonnementsperiode.

10.5. Ved kundens væsentlige misligholdelse af kontrakten er MayMarketing berettiget til at hæve aftale uden varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås manglende betaling, overtrædelse af vilkårene i kontrakten eller forretningsbetingelserne.

11.FORCE MAJEURE

MayMarketing er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder såfremt fejllevering, manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold udenfor MayMarketing’s kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelse, kabelbrud, brand, krig, strejke, lockout, herunder strejke og lockout hos MayMarketing eller dets underleverandører.

12.OVERDRAGELSEN AF AFTALEN

Kunden kan kun med samtykke fra MayMarketing overdrage aftalen til en ny kunde, i hvilken forbindelse MayMarketing er berettiget til at forlange hidtil ubetalt gæld betalt, ligesom MayMarketing i øvrigt er berettiget til at stille krav til den nye kunde.

Overdragelse af aftalen samt eventuelle tilknyttede tillægsydelser fra MayMarketing til et andet selskab eller virksomhed kan ske uden kundens samtykke.

13.ÆNDRINGER AF YDELSERNE

MayMarketing er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af de leverede tjenesteydelser for at sikre en tilfredsstillende drift af systemet og for at imødekomme eventuelle myndighedskrav. MayMarketing tilstræber dog at informere kunderne om ændringer med et rimeligt varsel medmindre det skønnes at ændring er af uvæsentlig betydning for kundens brug af tjenesteydelsen.

14. ÆNDRING AF FORRETNINGS-BETINGELSER

MayMarketing kan ændre nærværende forretningsbetingelser ved udarbejdelse af særskilte tillæg med mindst 1 måneds varsel. Ændringerne varsles overfor kunden ved fremsendelse af forretningsbetingelserne til kunden pr. e-mail eller brev.

I forbindelse med en væsentlig ændring af forretningsbetingelserne, er kunden dog berettiget til at opsige abonnementet med 3 måneders varsel mod eventuel refusion af opkrævning hvis dette overstiger 200 kr. Ændringer i begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.

15.TVISTER OG LOVVALG

Aftaler om levering af tjenesteydelser er underlagt dansk ret. Tvister imellem kunden og MayMarketing skal afgøres ved dansk ret ved MayMarketings hjemting.

16.IKRAFTTRÆDELSE

Nærværende forretningsbetingelser er gældende pr. 1. januar 2018.

Scroll to Top